Actualizat: 24 November 2017 ::: 5:58:05 AM

Formular de căutare

PROCES VERBAL din 28.12.2016

Incheiat azi 28.12.2016 ora 15.00 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Popesti Leordeni, la sediul din sos. Oltenitei nr.31A, convocata prin Dispozitia primarului nr.399/21.12.2016, avand urmatoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta din cadrul Consiliului Local al orasului Popesti-Leordeni - initiator Primar Petre Iacob.
2. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local al domnului Anghel Catalin - initiator Primar Petre Iacob.
3. Proiect de hotarare privind stabilirea si organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului Popesti-Leordeni, judetul Ilfov - initiator Primar Petre Iacob.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de deszapezire 2016-2017 pentru perioada 15.11.2016-15.03.2017 - initiator Primar Petre Iacob.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor si taxelor locale, taxele speciale si amenzile aplicabile in anul fiscal 2017, in orasul Popesti-Leordeni - initiator Primar Petre Iacob.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii nr.6 a bugetului local de venituri si cheltuieli al orasului Popesti-Leordeni pe anul 2016 - pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate - initiator Primar Petre Iacob.
7. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul ,,Introducere in intravilan si construire locuinte individuale P+2E, anexe si utilitati - initiator Primar Petre Iacob.
8. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul ,, Intocmire PUZ pentru schimbare functiune in vederea construirii de locuinte colective Sparcari+ P+4E+5R"- initiator Primar Petre Iacob.
9. Diverse.

Prezenta este in conformitate cu tabelul anexa la dosarul de sedinta. Se da citire procesului verbal al sedintei anterioare. Nu sunt obiectiuni. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru. Se da citire ordinii de zi. Nu sunt obiectiuni. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.
Se trece la dezbateri.
1 - Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta din cadrul Consiliului Local al orasului Popesti-Leordeni - initiator Primar Petre Iacob.
Se da citire documentatiei. D-na consilier Oncuta Elena propune: Sutru Pavel. Nu mai sunt propuneri.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.
2. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local al domnului Anghel Catalin - initiator Primar Petre Iacob.
Domnul presedinte propune suspendarea sedintei pentru 15 minute, pentru ca, comisia de validare constituita prin HCL nr.49/22.06.2016 sa procedeze la analizarea documentatiei, privind validarea mandatului de consilier local al domnului Anghel Catalin.
Se reiau lucrarile Consiliului local. Domnul presedinte da citire documentatiei proiectului si a procesului verbal nr.43032/28.12.2016 al comisiei de validare. Nu sunt obiectiuni.
Se supune la vot: 13 voturi pentru, 2 abtineri (Ion Alexandru, Afronie Alin) si 0 (zero) impotriva.
3. Proiect de hotarare privind stabilirea si organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului Popesti-Leordeni, judetul Ilfov - initiator Primar Petre Iacob.
Se da citire documentatiei. Nu sunt obiectiuni.
Se supune la vot: 14 voturi pentru, 2 abtineri (Ion Alexandru, Afronie Alin) si 0 (zero) impotriva.
4 Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de deszapezire 2016-2017 pentru perioada 15.11.2016-15.03.2017 - initiator Primar Petre Iacob.
Se da citire documentatiei. Domnul consilier Ion Alexandru: va rog sa ne prezentati programul pentru ca eu nu am cum sa aprob o chestie retroactiva. Planul asta este din 15.11, noi suntem in 28.12, este o suma de 500.000 lei, banuiesc ca e defalcata pe 4 luni si cele 45 zile. Ar trebui sa fie scazute din totalul sumei. Atunci as vota cu mare drag. Nu am cum sa votez o chestie retroactiva. Se da cuvantul domnului Craciunescu E. - sef SADPP: este un plan de deszapezire, se aproba de Consiliul local sau prin dispozitie de primar oricand este nevoie. Avand in vedere faptul ca vremea nu a fost nefavorabila, s-a introdus in aceasta sedinta. Fata de anul trecut sunt dublate utilajele (10) cu un buget de 500.000 lei. Plata se face la interventie, nu si atunci cand utilajele stau. Termenul reprezinta perioada cand autoritatile sunt in alerta.
Se supune la vot: 14 voturi pentru, 2 abtineri (Ion Alexandru, Afronie Alin) si 0 (zero) impotriva.
5 Proiect de hotarare privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor si taxelor locale, taxele speciale si amenzile aplicabile in anul fiscal 2017, in orasul Popesti-Leordeni - initiator Primar Petre Iacob.
Se da citire documentatiei. D-na Micu Cristina prezinta documentatia. Nu sunt obiectiuni. Se supune la vot: 14 voturi pentru, 2 abtineri (Ion Alexandru, Afronie Alin) si 0 (zero) impotriva.
6 Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii nr.6 a bugetului local de venituri si cheltuieli al orasului Popesti-Leordeni pe anul 2016 - pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate - initiator Primar Petre Iacob.
Se da citire documentatiei. Nu sunt obiectiuni. Se supune la vot: 14 voturi pentru, 0 (zero) impotriva si 2 abtineri (Ion Alexandru, Afronie Alin).
7 Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul ,,Introducere in intravilan si construire locuinte individuale P+2E, anexe si utilitati - initiator Primar Petre Iacob.
Se da citire documentatiei. Domnul consilier Ion Alexandru: nu am fost convocat la sedinta pe comisie si nu pot sa votez sau pot sa votez daca domnul presedinte al comisiei ne da detalii privind P.O.T si CUT.
Se supune la vot: 13 voturi pentru, 3 abtineri (Ion Dogaru, Ion Alexandru, Afronie Alin) si 0 (zero) impotriva.
8 Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul ,, Intocmire PUZ pentru schimbare functiune in vederea construirii de locuinte colective Sparcari+ P+4E+5R"- initiator Primar Petre Iacob.
Se da citire documentatiei. Domnul consilier Ion Alexandru: domnule presedinte nu am fost convocat, nu stiu. Se supune la vot: 13 voturi pentru, 3 abtineri (Ion Dogaru, Ion Alexandru, Afronie Alin) si 0 (zero) impotriva.
9 Diverse.
Solicitarea SC Loginterim SRL privind ocuparea temporara a domeniului public in suprafata de 10 mp pe strada Oituz, in perioada 07.01 - 31.12.2017. Se da citire documentatiei. Se supune la vot: 13 voturi pentru, 1 abtinere (Ion Dogaru) si 2 voturi impotriva (Ion Alexandru, Afronie Alin).
Consiliul local acorda aviz favorabil.
Consiliul local a luat act de instiintarea nr.40593/14.12.2016, privind efectuarea unui numar de 10 zile concediu de odihna aferent anului 2015 a d-lui primar Petre Iacob.
Propunerea privind Reteaua scolara din orasul Popesti Leordeni 2016-2017.
Consiliul local acorda aviz favorabil.
Solicitarea SC Diamnond's Elyas SRL-D, privind ocuparea domeniului public in suprafata de 2 mp pe perioada sarbatorilor de iarna. Se da citire documentatiei.
Se supune la vot: 15 voturi pentru, 1 vot impotriva (Ion Alexandru).
Solicitarea nr.38538/24.11.2016 a Asociatiei Box Club Mircea Team, privind sportivul George Zmau. Consiliul local a luat act.
Adresa nr.38528/24.11.2016 a SC Vital Blueaqua SA. Se da citire. Consiliul local a luat act.
Se da citire adresei nr.37748/16.11.2016 a ENGIE. Consiliul local a luat act.
Adresa nr.38937/28.11.2016 a Fundatiei FARA. Se da citire documentatiei. Consiliul local a luat act.
Adresa nr.41524/2112.2016 a gradinitei APOLLO KIDS, privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local in Consiliul de Administratie. Propunere: Stan Florin Radu Virgil. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.
Se da citire adresei nr.39761/07.12.2016 a SC Silflor & Move Impex SRL, privind modificarea contractului de concesiune. Consiliul local distribuie aceasta solicitare la comisia juridica si consilierului juridic din aparatul de specialitate.
Solicitarea SC Silflor & Move Impex SRL inregistrata sub nr.35109/19.10.2016, privind ocuparea temporara a domeniului public in suprafata de 1 mp in sos. Oltenitei nr.14E. Se da citire documentatiei. Deoarece CNADNR a avizat documentatia privind investitia ,,trama stradala", Consiliul local solicita sa obtina avizul avizul pentru aceasta documentatie de la CNADNR.
Domnul consilier Niculae Anton: sa se achizitioneze scaune pentru sala de sedinte a Consiliului local al orasului Popesti Leordeni.

Se declara sedinta inchisa.

PRESEDINTE DE SEDINTA
SUTRU PAVEL

SECRETAR,
ICHIM MARGARETA