Actualizat: 18 November 2017 ::: 2:42:28 PM

Formular de căutare

PROCES VERBAL din 27.07.2017

Incheiat azi 27.07.2017 ora 15.00 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Popesti Leordeni, la sediul din sos. Oltenitei nr.31A, convocata prin Dispozitia primarului nr.201/20.07.2017, avand urmatoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotarare privind constituirea comisiei de monitorizare si control al modului de indeplinire a obligatiilor asumate prin contractele de concesiune de catre persoanele fizice si juridice - initiator Primar Petre Iacob.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal pentru obiectivul ,, Introducerea terenului in intravilan in vederea construirii unei locuinte individuale P+1E+M, amenajare acces, circulatii interioare, imprejmuire, garaj, anexe si utilitati" - initiator Primar Petre Iacob
3. Proiect de hotarare pentru aprobarea completarii art.1 din HCL nr. 41/18.05.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul ,,Introducerea terenului in intravilan in vederea construirii ansamblu locuinte colective Ds+P+4E+5R, functiuni complementare, amenajare circulatii, anexe si utilitati" - initiator Primar Petre Iacob.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii nr.1 a bugetului local de venituri si cheltuieli al orasului Popesti-Leordeni pe anul 2017 - pe capitole, subcapitole, titluri , articole si alienate - initiator Primar Petre Iacob.
5. Proiect de hotarare privind stabilirea salariului de baza al functionarilor publici si personalului contractual din cadrul Aparatului de specialitate al orasului Popesti-Leordeni - initiator Primar Petre Iacob
6. Diverse.

Prezenta este in conformitate cu tabelul anexa din dosarul de sedinta. Se da citire procesului verbal al sedintei anterioare. Nu sunt obiectiuni. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.
Se da citire ordinii de zi.
Domnul primar propune suplimentarea ordinii de zi, renumerotarea proiectelor, dupa cum urmeaza:
6 Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Actului Aditional nr.1 la Contractul de transport public pentru liniile preorasenesti - initiator Primar Petre Iacob.
1. Proiect de hotarare privind stabilirea si aprobarea cotei de carburanti pentru autovehiculele Dacia Duster IF 20 PPL si IF 21 PPL - initiator Primar Petre Iacob.
2. Proiect de hotarare privind constituirea Asociatiei de dezvoltare intercomunitara ,,Termoenergetica Bucuresti"- initiator Primar Petre Iacob.
3. Diverse.
Se supune la vot ordinea de zi asa cum a fost suplimentata: unanimitate voturi pentru.
Se trece la dezbateri.
Punctul 1 Se da citire documentatiei. Nu sunt obiectiuni. Se supune la vot: 15 voturi pentru, 0 (zero) abtineri si 1 vot impotriva (Afronie Alin).

Punctul 2 Se da citire documentatiei. Nu sunt obiectiuni. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 3 Se da citire documentatiei. Nu sunt obiectiuni. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 4 Se da citire documentatiei. Nu sunt obiectiuni. Se supune la vot pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate: unanimitate voturi pentru.

Punctul 5 Se da citire documentatiei. Nu sunt obiectiuni. Se supune la vot: 15 voturi pentru, 0 (zero) abtineri si 1 vot impotriva (Alexandru Ion).

Punctul 6 Se da citire documentatiei. Nu sunt obiectiuni. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 7 Se da citire documentatiei. Nu sunt obiectiuni. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 8 Se da citire documentatiei. Nu sunt obiectiuni. Se supune la vot: 14 voturi pentru, 0 (zero) abtineri si 2 voturi impotriva (Alexandru Ion si Afronie Alin). Imputernicit in Ad. Generala - Ciotoianu Marian - ( vot idem).

Punctul 9 Diverse.
Se da citire adresei nr.24120/21.07.2017 a SC Vital BlueAqua SRL privind majorarea tarifului la m? de canalizare pentru Apa Nova Bucuresti - Consiliul Local a luat act.
Se da citire adresei nr.24390/25.07.2017 a Scolii Gimnaziale ,,Ioan Badescu" privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului Local in Consiliul de Administratie al scolii. Propuneri: - Cazacu Silviu
- Oncuta Elena
Nu mai sunt propuneri. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.
Se da citire adresei nr.24392/25.07.2017 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local in CEAC pentru anul scolar 2017 - 2018. Propuneri: Oncuta Elena.
Nu mai sunt propuneri. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.
Solicitarea nr.21392/26.06.2017 a SC Diamond's Elyas SRL privind ocuparea temporara a domeniului public in suprafata de 2 mp. Se da citire documentatiei. Se supune la vot: 0 (zero) pentru si unanimitate impotriva. Consiliul Local acorda aviz negativ.
Solicitarea SC Pozitiv Twins Grup SRL privind ocuparea unei suprafete de 10 mp pe str. Oituz. Se da citire documentatiei. Se supune la vot: 1 vot pentru (Niculae Anton) si 15 voturi impotriva.
Consiliul Local a luat act de solicitarea SC Pepsico Romania, Fabrica Star Foods.
Se da citire documentatiei nr.22466/05.05.2017 a SC Plemarcon SRL privind ocuparea temporara a domeniului public in suprafata de 12 mp pe sos. Oltenitei nr.51-55, in perioada 01.08.2017 - 01.08.2018. Se supune la vot: 14 voturi pentru si 2 voturi impotriva (Alexandru Ion si Afronie Alin). Consiliul Local acorda aviz favorabil conditionat de lucrarile la trama stradala.
Consiliul Local a luat act de adresa ISJ nr.21200/2017.
Se da citire solicitarii nr.23507/17.07.2017 privind aprobarea transferului avizului favorabil nr.12197/2017 pe SC FLORARIA LA ROSA PRIDE SRL. Se supune la vot: 15 voturi pentru si 1 vot impotriva (Alexandru Ion). Consiliul Local acorda aviz favorabil.

Se declara sedinta inchisa.

PRESEDINTE DE SEDINTA
CAZACU SILVIU

SECRETAR,
ICHIM MARGARETA