Actualizat: 18 November 2017 ::: 9:15:13 PM

Formular de căutare

PROCES VERBAL din 20.10.2017

Încheiat azi 20.10.2017 ora 13.00 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Popeşti Leordeni, la sediul din şos. Olteniţei nr.31A, convocată prin Dispoziţia Primarului nr.310/13.10.2017, având următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării nr.2 a bugetului local de venituri si cheltuieli al oraşului Popesti-Leordeni pe anul 2017- pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate - iniţiator Primar Petre Iacob.

2. Proiect de hotărâre privind acceptarea unei sponsorizări de către SC Arimex SRL cu 20 de echipamente sportive inscripţionate pentru Sport Club Popesti-Leordeni - iniţiator Primar Petre Iacob

3. Proiect de hotărâre privind acceptarea unei sponsorizări de către SC Duraziv cu echipamente sportive Joma si inscripţionarea acestora pentru Sport Club Popesti- Leordeni - iniţiator Primar Petre Iacob.

4. Diverse

Prezenţa este în conformitate cu tabelul anexă din dosarul de şedinţă.

Se dă citire procesului verbal al şedinţei anterioare. Nu sunt obiecţiuni. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Se dă citire ordinii de zi. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Se trece la dezbateri.

1. Proiect de Hotarare privind aprobarea rectificării nr.2 a bugetului local de venituri si cheltuieli al oraşului Popesti-Leordeni pe anul 2017 - pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate - iniţiator Primar Petre Iacob.

Se da citire documentaţiei. Domnul consilier Sutru Pavel prezintă amendamentele pe care le are la bugetul local. Se da citire amendamentelor nr.l si nr.2. Domnul consilier Dogaru Ion si domnul consilier Nastase Iosif propun modificarea amendamentului nr.1 prin suplimentarea sumei la 130.000 lei si achiziţionarea de 3 cabine pentru persoanele care asigura paza la unităţile de invatamant (Liceul Radu Popeseu si Şcoala Gimnaziala Ioan Badescu).

Se supune la vot amendamentul nr.1 completat: unanimitate voturi pentru.

Se supune la vot amendamentul nr.2 : unanimitate voturi pentru.

Se supune la vot proiectul de hotarare de rectificare pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate : unanimitate voturi pentru.

2. Proiect de Hotarare privind aceptarea unei sponsorizări de către SC Arimex SRL cu 20 de echipamente sportive inscripţionate pentru Sport Club Popesti-Leordeni - iniţiator Primar Petre Iacob.

Se da citire documentaţiei. Nu sunt obiecţiuni. Se supune la vot: unanimitate de voturi pentru.

3. Poiect de Hotarare privind acceptarea unei sponsorizări de către SC Duraziv cu echipamente sportive Joma si inscripţionarea acestora pentru Sport Club Popesti- Leordeni - iniţiator Primar Petre Iacob

Se da citire documentaţiei. Nu sunt obiecţiuni. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

4. Diverse.

Propuneri: Stan Florin Radu Virgil. Nu mai sunt propuneri. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

- Adresa nr.33197/19.10.2017 a grupului de companii Recovered Energy Group si Oprimus Bioenergo Group SRL privind intenţia de a aduce in Romania tehnologia de producere a energiei electrice si termice utilizând orice fel de deseu menajer.Se da citire documentaţiei. Consiliul Local al oraşului Popesti-Leordeni a luat act de propunerile grupului de companii.

- Domnul consilier Ciotoianu Marian anunţa Consiliul Local ca nu mai poate reprezenta Consiliul Local al oraşului in Consiliul de Administraţie al Sport Club Popesti- Leordeni din motivul conflict de interese. Se propune înlocuirea cu consilierul local Ursuleac Iulian. La următoarea şedinţa prin hotarare se va adopta aceasta propunere.Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

- Adresa nr.30926/02.10.2017 a societăţii Apollo Kids SRL privind desemnarea unui membru al Consiliului Local pentru a face parte din Consiliul de Administraţie .

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar,
Ichim Margareta