Actualizat: 24 November 2017 ::: 5:55:34 AM

Formular de căutare

PROCES VERBAL din 16.03.2017

Incheiat azi 16.03.2017 ora 16.00 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Popesti Leordeni, la sediul din sos. Oltenitei nr.31A, convocata prin Dispozitia primarului nr.67/10.03.2017, avand urmatoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta din cadrul Consiliului Local al orasului Popesti-Leordeni - initiator Primar Petre Iacob.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului general consolidat initial al orasului Popesti-Leordeni pe anul 2017- initiator Primar Petre Iacob
3. Proiect de hotarare privind participarea la cursuri de pregatire, formare si perfectionare profesionala a consilierilor locali ai orasului Popesti-Leordeni in mandatul 2016-2020 - initiator Primar Petre Iacob.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei si Statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului orasului Popesti-Leordeni si Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor-initiator Primar Petre Iacob.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei privind dezvoltarea durabila a orasului Popesti-Leordeni, judetul Ilfov 2016-2022 - initiator Primar Petre Iacob.
6. Diverse
Prezenta este in conformitate cu tabelul anexa la dosarul de sedinta. Se da citire procesului verbal al sedintei anterioare. Nu sunt obiectiuni. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru. Se da citire ordinii de zi.
Domnul consilier Cazacu Silviu propune suplimentarea ordinii de zi cu proiect de hotarare privind asocierea Consiliului Local al orasului Popesti-Leordeni cu Consiliul Judetean Ilfov, in vederea realizarii obiectivului de investitii " Executie - extindere si modernizare Gradinita Transcom " situata in orasul Popesti-Leordeni, soseaua Oltenitei nr.27, judetul Ilfov - initiator Primar Petre Iacob. Se supune la vot suplimentarea: unanimitate voturi pentru.
Se supune la vot ordinea de zi: unanimitate voturi pentru.
Se trece la dezbateri.
1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta din cadrul Consiliului Local al orasului Popesti-Leordeni - initiator Primar Petre Iacob.
Se da citire documentatiei. Se fac propuneri. Domnul consilier Ciotoianu Marian propune: Cazacu Silviu. Nu mai sunt propuneri. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului general consolidat initial al orasului Popesti-Leordeni pe anul 2017- initiator Primar Petre Iacob.
Se da citire documentatiei. Domnul presedinte: sunt intrebari?
Domnul consilier Niculae Anton: care sunt sumele alocate pentru imbunatatirea transportului existent?
Doamna Director Marta Pavel: avem sume alocate pentru subventionarea transportului RATB.
Domnul consilier Niculae Anton: ce sume au fost alocate pentru culte?
Doamna director Marta Pavel: este o suma de 500.000 aferente Lg.350
Nu mai sunt intrebari.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.
3. Proiect de hotarare privind participarea la cursuri de pregatire, formare si perfectionare profesionala a consilierilor locali ai orasului Popesti-Leordeni in mandatul 2016-2020 - initiator Primar Petre Iacob.
Se da citire proiectului care a fost completat si cu participarea functionarilor publici din aparatul de specialitate conform Anexei.
Nu sunt obiectiuni. Se supune la vot: 18 voturi pentru, 1 abtinere (Niculae Anton) si 0 impotriva.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei si Statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului orasului Popesti-Leordeni si Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor - initiator Primar Petre Iacob.
Se da citire documentatiei. Nu sunt obiectiuni. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei privind dezvoltarea durabila a orasului Popesti-Leordeni, judetul Ilfov 2016-2022 - initiator Primar Petre Iacob.
Se da citire documentatiei. Nu sunt obiectiuni. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.
6. Proiect de hotarare privind asocierea Consiliului Local al orasului Popesti-Leordeni cu Consiliul Judetean Ilfov, in vederea realizarii obiectivului de investitii " Executie - extindere si modernizare Gradinita Transcom " situata in orasul Popesti-Leordeni, , soseaua Oltenitei nr.27, judetul Ilfov - initiator Primar Petre Iacob.
Se da citire documentatiei. Nu sunt obiectiuni. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.
7. Diverse
Adresa nr.9689/15.03.2017 a Sport Club Popesti-Leordeni privind desemnarea unui reprezentant in Consiliul Administrativ. Se da citire adresei. Domnul Viceprimar Mitran Constantin propune: Trancioveanu Rafael . Nu mai sunt propuneri. Se supune la vot: 17 voturi pentru, 2 abtineri (Afronie Alin si Voicu Claudiu).
Solicitarea S.C Flowers By Danisim privind ocuparea temporara a domeniului public in suprafata de 15 mp pe o perioada de 1 an. Se da citire documentatiei. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru. Consiliul local acorda aviz favorabil conditionat de lucrarile privind trama stradala.
Solicitarea S.C Nikolas Donuts privind ocuparea temporara a domeniului public in suprafata de 2 mp in perioada 01.04 - 30.09.2017. Se da citire documentatiei. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru. Consiliul local acorda aviz favorabil.
Domnul Niculae Anton doreste un raspuns la intrebarea: de ce taxa pe teren intravilan agricol este mai scumpa decat taxa pe teren intravilan curti-constructii? solicit ca la urmatoarea sedinta cineva sa dea un raspuns.
Domnul primar raspunde: directorul de la impozite si taxe sa participe la urmatoarea sedinta pentru a raspunde. Nu mai sunt probleme de dezbatut
Se declara sedinta inchisa.

PRESEDINTE DE SEDINTA
CAZACU SILVIU

SECRETAR,
ICHIM MARGARETA