Actualizat: 24 November 2017 ::: 5:55:46 AM

Formular de căutare

PROCES VERBAL din 10.04.2017

Incheiat azi 10.04.2017 ora 15.00 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Popesti-Leordeni, la sediul din sos. Oltenitei nr.31A, convocata prin Dispozitia primarului nr.85/28.03.2017, avand urmatoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotarare privind insusirea Raportului anual privind starea economica, sociala al orasului Popesti-Leordeni - initiator Primar Petre Iacob.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare pe sectiunile de functionare si de dezvoltare ale bugetului local al orasului Popesti-Leordeni la finele trimestrelor I, II, III pe anul 2015 si a contului de incheiere a executiei bugetare si bilantului contabil la 31.12.2015 - initiator Primar Petre Iacob.
3, Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare pe sectiunile de functionare si de dezvoltare ale bugetului local al orasului Popesti-Leordeni la finele trimestrelor I, II, III pe anul 2016 si a contului de incheiere a executiei bugetare si bilantului contabil la 31.12.2016 - initiator Primar Petre Iacob.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de oportunitate pentru fundamentarea si stabilirea solutiilor optime de delegare a gestiunii serviciului de iluminat din orasul Popesti-Leordeni - initiator Primar Petre Iacob.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea caietului de sarcini privind delegarea prin concesiune a gestiuni serviciului de iluminat public din orasul Popesti-Leordeni initiator Primar Petre Iacob.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul ,, Introducere in intravilan in vederea construirii unui ansamblu locuinte colective Rhmax S+P+4E+5 retras si functiuni complementare, amenajari circulatii, parcari subterane, anexe si utilitati" - initiator Primar Petre Iacob.
7. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru obiectivul ,,Amenajare acces din Soseaua de Centura - initiator Primar Petre Iacob.
8. Proiect de hotarare privind aprobarea planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul ,,Introducere in intravilan in vederea construirii ansamblu hale depozitare P+l E, amenajare circulatii, anexe si utilitatii"- initiator Primar Petre Iacob.
9. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul ,,Introducere in intravilan in vederea construirii de locuinte colective P+5E+EM+M, amenajare acces, anexe si utilitati"- initiator Primar Petre Iacob.
10. Proiect de hotarare pentru aprobarea planului urbanistic Zonal pentru obiectivul ,,Introducere in intravilan in vederea construirii de locuinte max P+2E" - initiator Primar Petre Iacob.
11. Diverse.
Prezenta este in conformitate cu tabelul anexa la dosarul de sedinta. Se da citire procesului verbal al sedintei anterioare. Nu sunt obiectiuni. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru. Se da citire ordinii de zi.
Domnul consilier Nastase Iosif propune suplimentarea ordinii de zi cu urmatoarele proiecte:
- Proiect de hotarare privind constituirea comisiei de monitorizare si control al modului de indeplinire a obligatiilor asumate prin contractele de concesiune de catre persoanele fizice si juridice.
- Proiect de hotarare privind aprobarea Programului pentru acordarea de finantari nerambursabile in anul 2017 din bugetul orasului Popesti-Leordeni, pentru activitati nonprofit de interes local conform prevederilor Legii nr.350/2005, privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general si a Ghidului solicitantului.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.
Se trece la dezbateri.
Punctul 1: Se da citire documentatiei. Nu sunt obiectiuni. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.
Punctul 2: Se da citire documentatiei. Nu sunt obiectiuni. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.
Punctul 3: Se da citire documentatiei. Nu sunt obiectiuni. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.
Punctul 4: Se da citire documentatiei. Nu sunt obiectiuni. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.
Punctul 5: Se da citire documentatiei. Nu sunt obiectiuni. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.
Punctul 6: Se da citire documentatiei. Nu sunt obiectiuni. Se supune la vot: 4 voturi pentru, 1(una) abtinere (Tudor Dorel) si 13 voturi impotriva ( Mitran C, Ciotoianu M, Nastase I, Cazacu A, Oncuta E, Sutru P, Serban I, Stan Florin R, Cazacu S, Ursuleac I, Anghel C, Dogaru I, Radu I).
Punctul 7: Se da citire documentatiei. Nu sunt obiectiuni. Se supune la vot: 17 voturi pentru, 0 (zero) abtineri si 1 (un) vot impotriva (Dogaru Ion).
Punctul 8: Se da citire documentatiei. Nu sunt obiectiuni. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.
Punctul 9: Se da citire documentatiei. Nu sunt obiectiuni. Se supune la vot: 13 voturi pentru, 0 (zero) abtineri si 5 impotriva (Alexandru Ion, Afronie Alin, Radu I, Dogaru Ion, Voicu L).
Punctul 10: Se da citire documentatiei. Nu sunt obiectiuni. Se supune la vot: 4 voturi pentru (Niculae A, Voicu C, Alexandru I, Afronie A), 1 abtinere (Ciotoianu M) si 13 impotriva.
Punctul 11: Se da citire documentatiei. Nu sunt obiectiuni. Se supune la vot: 16 voturi si 2 abtineri (Sutru Pavel, Afronie A).
Punctul 12 Se da citire documentatiei. Nu sunt obiectiuni. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.
Punctul 13: Diverse

I. Are cuvantul domnul consilier Dogaru Ion:
1) Noi am dat o hotarare privind bursele scolare. Trebuie modificata hotararea conform solicitarilor unitatilor de invatamant. Se va modifica hotararea .
2) Pentru elevii din Confort City este necesar un microbuz scolar. Sa se aloce sumele necesare la rectificarea bugetului pentru achizitionarea unui microbuz.
3) Eliberarea A.C sa fie conditionata de incheierea unui contract pentru gunoi.

II. Are cuvantul domnul consilier Afronie N. Alin:
1) S-a spart trotuarul pe strada Popesti Vest si a fost afectat trotuarul.
Raspunde d-nul viceprimar: Trotuarul este pe proprietate privata . S-a discutat pentru rezolvarea acestei situatii.
2) ROSAL ul nu respecta deloc clauzele contractului de concesiune. Sa vina ROSAL ul la sedinta urmatoare.

III. Domnul viceprimar Mitran Constantin are cuvantul: Sunt desemnat de catre Consiliul local ca reprezentant in consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale ,,Ioan Badescu" si la Club Sportiv Popesti-Leordeni, solicit scoaterea mea din aceste consilii pe motiv de incompatibilitate.
Propuneri: Scoala Gimnaziala ,,Ioan Badescu" - Anghel Catalin.
Echipa Club Sportiv Popesti-Leordeni -- Ursuleac Iulian. Nu mai sunt propuneri. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

IV. Adresa nr.11687/28.03.2017 a SC VITAL BLUEAQUA SRL. se da citire adresei. Consiliul local a luat act.

V. Solicitarea nr.10988/23.03.2017 a PFA Pantazica Niculae privind ocuparea temporara a domeniului public in suprafata de 3 mp pe soseaua Oltenitei 51-55. Se da citire documentatiei.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru. Consiliul local acorda aviz favorabil.

VI. Solicitarea nr.10588/21.03.2017 a SC RPG Business Development SRL privind desfasurarea activitatii de comert ambulant - autorulota - intre soseaua Oltenitei si soseaua Berceni. Se da citire documentatiei. Se supune la vot: 12 voturi pentru, 3 voturi impotriva (Voicu L, Alexandru I, Afronie Alin) si 3 abtineri. Consiliul local acorda aviz favorabil.

VII. Solicitarea nr.10442/20.03.2017 a SC Hanul Lupilor SRL privind ocuparea temporara a domeniului public pe strada Leordeni - 10 mp si strada Oituz -- 10 mp. Se da citire documentatiei. Se supune la vot: 11 voturi pentru, 4 voturi impotriva si 3 abtineri.

VIII. Solicitarea nr. 12197/31.03.2017 a PFA Badea Adriana privind ocuparea temporara a domeniului public in suprafata de 6 mp pentru un chiosc. Se da citire documentatiei. Se constata ca solicitarea se refera la un amplasament situat in sectorul 4 Bucuresti. Se va trimite un raspuns.

IX. Cererea de finantare a unui concert extraordinar nr.11187/24.03.2017. se constata ca acest concert a avut loc in data de 02 aprilie 2017 si atunci cererea este fara efect. Se declara sedinta inchisa.

Se declara sedinta inchisa.

PRESEDINTE DE SEDINTA
CAZACU SILVIU

SECRETAR,
ICHIM MARGARETA