Actualizat: 24 November 2017 ::: 5:55:11 AM

Formular de căutare

PROCES VERBAL din 07.06.2017

Incheiat azi 07.06.2017 ora 15.00 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Popesti-Leordeni, la sediul din sos. Oltenitei nr.31A, convocata prin Dispozitia Primarului nr.152/30.05.2017, avand urmatoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta din cadrul Consiliului Local al orasului Popesti-Leordeni - initiator Primar Petre Iacob.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea planului de ocupare al functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Popesti-Leordeni - initiator Primar Petre Iacob
3. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli pe sectiuni de functionare si respectiv de dezvoltare al orasului Popesti-Leordeni la 31.03.2017 - initiator Primar Petre Iacob.
4. Proiect de hotarare privind revocarea H.C.L. nr.43/18.05.2016 privind aprobarea Detalierii Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General in vigoare, pentru punerea in aplicare a reglementarilor existente - initiator Primar Petre Iacob.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii erorilor materiale de redactare din cuprinsul prevederilor Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului urbanistic General in vigoare, pentru orasul Popesti-Leordeni - initiator Primar Petre Iacob.
6. Diverse.

Prezenta este in conformitate cu tabelul anexa la dosarul de sedinta. Se da citire procesului verbal al sedintei anterioare. Nu sunt obiectiuni. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru. Se da citire ordinii de zi. Nu sunt obiectiuni. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru. Se trece la dezbateri.
Punctul 1: Se da citire documentatiei. Propuneri:
- domnul consilier Sutru Pavel propune: Cazacu Silviu
- domnul consilier Dogaru Ion propune: Trancioveanu Rafael.
Se supune la vot prima propunere: 14 voturi pentru, 2 voturi impotriva (Radu Iosif si Dogaru Ion) si 1 abtinere (Niculae Anton).
Se supune la vot a doua propunere: 4 voturi pentru si 13 voturi impotriva.
Punctul 2: Se da citire documentatiei. Nu sunt obiectiuni. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.
Punctul 3: Se da citire documentatiei. Nu sunt obiectiuni. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.
Punctul 4: Se da citire documentatiei. Nu sunt obiectiuni. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.
Punctul 5: Se da citire documentatiei. Nu sunt obiectiuni. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.
Punctul 6: Diverse.
Solicitarea domnului Zoarca Dumitru privind ocuparea temporara a domeniului public in suprafata de 2 mp in perioada iunie - octombrie, conform schitei anexate. Se da citire solicitarii. Nu sunt obiectiuni. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru. Consiliul Local acorda aviz favorabil.
Adresa nr.3949/2017 a D.S.P judet Ilfov. Se da citire adresei. Consiliul Local a luat act de continutul adresei.
Domnul consilier Tudor Dorel solicita alocarea unei sume la urmatoarea rectificare bugetara pentru achizitionarea unei instalatii de climatizare in sala de consiliu.

Se declara sedinta inchisa.

PRESEDINTE DE SEDINTA
CAZACU SILVIU

SECRETAR,
ICHIM MARGARETA