Actualizat: 24 November 2017 ::: 5:56:29 AM

Formular de căutare

Ședințele consiliului

PROCES VERBAL din 26.04.2013

     Încheiat azi 26.04.2013 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Popeşti-Leordeni, la sediul din Piaţa Sfânta Maria nr.1, judeţ Ilfov, convocată prin Dispoziţia primarului nr.126/22.04.2013, cu următoarea ordine de zi:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamnetului privind ocuparea temporară a domeniului public al oraşului Popeşti-Leordeni, precum şi a taxei aferente -iniţiator Primar Petre Iacob.
Prezenţa este în conformitate cu tabelul anexă la dosarul de şedinţă. Şedinţa este legal constituită.
Se dă citire procesului verbal al şedinţei anterioare. Nu sunt obiecţiuni. Se supune la vot: unanimitate de voturi ,, pentru".
Se dă citire ordinii de zi.

Domnul Liviu Mirea propune suplimentarea ordinii de zi cu :

PROCES VERBAL din 27.03.2013

     Încheiat azi 27.03.2013, ora16,00 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Popeşti-Leordeni, Piaţa Sfânta Maria nr.1, judeţ Ilfov, convocată prin Dispoziţia primarului nr.80/20.03.2013, cu următoarea ordine de zi:

Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă din cadrul Consiliului Local al oraşului Popeşti-Leordeni -iniţiator primar Petre Iacob.

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat şi a listei de investiţii al oraşului Popeşti-Leordeni pe anul 2013 -iniţiator Primar Petre Iacob.

PROCES VERBAL din 28.02.2013

   Încheiat azi 28.02.2013 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Popeşti-Leordeni, Piaţa Sfânta Maria nr.1, judeţ Ilfov, convocată prin Dispoziţia primarului nr. 46/21.02.2013, cu următoarea ordine de zi:

Proiect de hotărâre privind aprobarea stabilirii situaţiilor care motivează acordarea ajutoarelor de urgenţă, altele decât cele stabilite de art.28 din Legea nr.416/2001, privind venitul minim garantat modificată prin HG nr.50/2011 -iniţiator Primar Petre Iacob.

PROCES VERBAL din 18.02.2013

     Încheiat azi 18.02.2013 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al oraşului Popeşti-Leordeni, Piaţa Sfânta Maria nr.1, judeţ Ilfov, convocată prin iniţiativa consilierilor locali PSD înregistrată sub nr. 4082/13.02.2013, cu următoarea ordine de zi:

      Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii Planului Urbanistic Zonal ,, Introducere în intravilan , parcelări, stabilire tramă stradala majoră şi reglementări urbanistice" în suprafaţă de aproximativ 300 ha – beneficiar oraşul Popeşti-Leordeni - iniţiatori consilieri locali PSD.

Prezenţa este în conformitate cu tabelul anexă la dosarul de şedinţă. Şedinţa este legal constituită.

PROCES VERBAL din 29.01.2013

     Încheiat azi 29.01.2013 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Popeşti-Leordeni, Piaţa Sfânta Maria nr.1, judeţ Ilfov, convocată prin Dispoziţia primarului nr. 14/22.01.2013, cu următoarea ordine de zi:
Proiect de hotărâre pentru modificarea art.1 al HCL nr.84/29.11.2011- privind constituirea Comisiei locale de ordine publică a oraşului Popeşti-Leordeni-iniţiator Primar Petre Iacob.

PROCES VERBAL din 19.12.2012

Încheiat azi 19.12.2012 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al oraşului Popeşti-Leordeni, Piaţa Sfânta Maria nr.1, judeţ Ilfov, convocată prin Dispoziţia primarului nr.322/14.12.2012, cu următoarea ordine de zi:

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării nr.4 a bugetului local de venituri şi cheltuieli al oraşului Popeşti-Leordeni pe anul 2012- pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate -iniţiator Primar Petre Iacob.

Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ din oraşul Popeşti-Leordeni pentru anul şcolar 2013-2014--iniţiator Primar Petre Iacob.

Diverse.

Prezenţa este în conformitate cu tabelul anexă la dosarul de şedinţă. Şedinţa este legal constituită.

PROCES VERBAL din 13.12.2012

Încheiat azi 13.12.2012 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Popeşti-Leordeni, Piaţa Sfânta Maria nr.1, judeţ Ilfov, convocată prin Dispoziţia primarului nr.317/07.12.2012, cu următoarea ordine de zi:

Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al oraşului Popeşti-Leordeni -iniţiator Primar Petre Iacob.

Proiect de hotărâre privind împuternicirea primarului oraşului Popeşti-Leordeni în vederea demarării procedurilor necesare constituirii unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară cu personalitate juridică , de drept privat şi de utilitate publică, care va avea ca scop furnizarea în comun a serviciilor de interes local -iniţiator Primar Petre Iacob.

Diverse.

PROCES VERBAL din 29.11.2012

Încheiat azi 29.11.2012 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Popeşti-Leordeni, Piaţa Sfânta Maria nr.1, judeţ Ilfov, convocată prin Dispoziţia primarului nr.298/23.11.2012, cu următoarea ordine de zi:
Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de cheltuieli pe secţiuni şi a execuţiei bugetului împrumuturilor interne ale oraşului Popeşti-Leordeni -iniţiator Primar Petre Iacob.

Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de deszăpezire 2012-2013 pentru perioada 15.11.2012-15.03.2013 pe drumurile publice aflate în administrarea Consiliului Local al oraşului Popeşti-Leordeni - iniţiator Primar Petre Iacob.

PROCES VERBAL din 15.11.2012

Încheiat azi 15.11.2012 cu ocazia şedinţei de îndată a Consiliului Local al oraşului Popeşti-Leordeni, Piaţa Sfânta Maria nr.1, judeţ Ilfov, convocată prin Dispoziţia primarului nr.288/15.11.2012, cu următoarea ordine de zi:

Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Consiliul Local al oraşului Popeşti-Leordeni şi Consiliul Judeţean Ilfov, în vederea realizării obiectivului de interes public ,,Reabilitare Şcoli în oraşul Popeşti-Leordeni, judeţ Ilfov" -iniţiator Primar Petre Iacob.

Prezenţa este în conformitate cu tabelul anexă la dosarul de şedinţă. Şedinţa este legal constituită.

Se dă citire procesului verbal al şedinţei anterioare. Nu sunt obiecţiuni. Se supune la vot: unanimitate de voturi ,, pentru" .

Se trece la dezbateri.

PROCES VERBAL din 25.10.2012

Încheiat azi 25.10.2012 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Popeşti-Leordeni, Piaţa Sfânta Maria nr.1, judeţ Ilfov, convocată prin Dispoziţia primarului nr.219/18.10.2012, cu următoarea ordine de zi:

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii actului adiţional la contractul de concesiune nr.8362/1999 încheiat între Consiliul Local al oraşului Popeşti-Leordeni şi SC Vital Blue Aqua SA -iniţiator Primar Petre Iacob.

Proiect de hotărâre privind modificarea anexei Hotărârii Consiliului Local nr.24/08.05.2008 privind însuşirea şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici la investiţia reparaţii, reabilitare, modernizare străzi din oraşul Popeşti-Leordeni - iniţiator Primar Petre Iacob.

Pagini