Actualizat: 24 November 2017 ::: 5:54:55 AM

Formular de căutare

Ședințele consiliului

PROCES VERBAL din 18.10.2013

      Încheiat azi 18.10.2013 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al oraşului Popeşti-Leordeni, şos. Olteniţei nr.31A, judeţ Ilfov, convocată prin Dispoziţia primarului nr.273/15.10.2013, cu următoarea ordine de zi:

Proiect de hotărâre privind aprobarea afilierii oraşului Popeşti-Leordeni la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară EURO-APA -iniţiator Primar Petre Iacob.

Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării de la bugetul local a Asociaţiei Club Sportiv Popeşti-Leordeni -iniţiator Primar Petre Iacob.

Proiect de hotărâre privind achiziţionarea serviciilor de consultanţă , de asistenţă şi de reprezentare - iniţiator Primar Petre Iacob.

PROCES VERBAL din 14.10.2013

     Încheiat azi 14.10.2013 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Popeşti-Leordeni, la sediul din şos. Olteniţei nr.31 A, convocată prin Dispoziţia primarului nr.270/08.10.2013, cu următoarea ordine de zi:

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării nr.3 a bugetului local de venituri şi cheltuieli al oraşului Popeşti-Leordeni pe anul 2013, pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate- iniţiator primar Petre Iacob.

Proiect de hotărâre privind acceptarea sponsorizării de către SC ZANGANI SRL -iniţiator primar Petre Iacob.

PROCES VERBAL din 27.09.2013

Încheiat azi 27.09.2013 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al oraşului Popeşti-Leordeni, şos. Olteniţei nr.31A, judeţ Ilfov, convocată prin Dispoziţia Primarului nr.263/24.09.2013 cu următoarea ordine de zi:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanisctic Zonal pentru obiectivul ,, ANSAMBLU DE LOCUINŢE INDIVIDUALE RHMAX= P+4E+M CU FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE RHMAX = P+6E+M" beneficiar S.C. RIN RESORT & SPA S.R.L. -iniţiator Primar Petre Iacob.

Proiect de hotărâre privind aprobarea sponsorizării cu 100 pachete alimente neperisabile acordate de către Fundaţia TUNA -iniţiator Primar Petre Iacob.

Diverse.

PROCES VERBAL din 11.09.2013

      Încheiat azi 11.09.2013 ora 16,00 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Popeşti-Leordeni, la sediul din şos. Olteniţei nr.31 A, judeţ Ilfov, convocată prin Dispoziţia primarului nr.242/04.09.2013, cu următoarea ordine de zi:

Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă din cadrul Consiliului Local al oraşului Popeşti-Leordeni- iniţiator primar Petre Iacob.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru obiectivul ,, CONSTRUIRE CENTRU SPA S+P+4E ÎMPREJMUIRE ŞI UTILITĂŢI" beneficiar Haralambie Mihai Ionuţ şi Haralambie Antoanela Constanţa - iniţiator primar Petre Iacob.

PROCES VERBAL din 29.08.2013

     Încheiat azi 29.08.2013 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al oraşului Popeşti-Leordeni, Piaţa Sfânta Maria nr.1, judeţ Ilfov, convocată prin Dispoziţia primarului nr.228/22.08.2013, cu următoarea ordine de zi:

Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice la nivelul Consiliului Local al oraşului Popeşti-Leordeni -iniţiator Primar Petre Iacob.

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară al oraşului Popeşti-Leordeni la data de 30.06.2013-iniţiator Primar Petre Iacob.

PROCES VERBAL din 01.08.2013

     Încheiat azi 01.08.2013 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Popeşti-Leordeni, Piaţa Sfânta Maria nr.1, judeţ Ilfov, convocată prin Dispoziţia primarului nr.199/26.07.2013, cu următoarea ordine de zi:

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii actului adiţional nr.1 la contractul de asociere nr.8185/27.03.2008 încheiat între Consiliul Local al oraşului Popeşti-Leordeni şi Fundaţia FARA România - iniţiator primar Petre Iacob.

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării nr.2 a bugetului general al oraşului Popeşti-Leordeni pe anul 2013 -iniţiator primar Petre Iacob.

Prezenţa este în conformitate cu tabelul anexă la dosarul de şedinţă. Şedinţa este legal constituită.

PROCES VERBAL din 25.07.2013

     Încheiat azi 25.07.2013 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al oraşului Popeşti-Leordeni, şos. Olteniţei nr.31 A, judeţ Ilfov, convocată prin Dispoziţia primarului nr.194/22.07.2013, cu următoarea ordine de zi:

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului oraşului Popeşti-Leordeni şi Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor -iniţiator Primar Petre Iacob.

Prezenţa este în conformitate cu tabelul anexă la dosarul de şedinţă. Şedinţa este legal constituită.

Se dă citire procesului verbal al şedinţei anterioare. Nu sunt obiecţiuni. Se supune la vot: unanimitate de voturi ,, pentru" .

Se trece la dezbateri.

PROCES VERBAL din 18.07.2013

     Încheiat azi 18.07.2013 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Popeşti-Leordeni, şos. Olteniţei nr.31A, judeţ Ilfov, convocată prin Dispoziţia primarului nr.175/12.07.2013, cu următoarea ordine de zi:

Proiect de hotărâre privind aprobarea programului local multianual 2013-2016 privind creşterea performanţei energetice la un număr de 35 blocuri de locuinţă - iniţiator primar Petre Iacob.

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii privind creşterea performanţei energetice a 22 blocuri de locuinţe situate în raza administrativ -teritorială a oraşului Popeşti-Leordeni , judeţul Ilfov -iniţiator primar Petre Iacob.

PROCES VERBAL din 19.06.2013

     Încheiat azi 19.06.2013 ora 16,00 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Popeşti-Leordeni, la sediul din şos. Olteniţei nr.31 A, judeţ Ilfov, convocată prin Dispoziţia primarului nr.154/12.06.2013, cu următoarea ordine de zi:

Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al oraşului Popeşti-Leordeni - iniţiator primar Petre Iacob.

Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar pentru Parohia Romano-Catolică ,, Sfânta Fecioară Maria Regina Sfântului Rozariu" din str. Merilor nr.5, oraş Popeşti-Leordeni , judeţ Ilfov din cadrul Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucureşti -iniţiator primar Petre Iacob.

PROCES VERBAL din 29.05.2013

    Încheiat azi 29.05.2013 ora 17,00 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Popeşti-Leordeni, la sediul din şos. Olteniţei nr.31 A, judeţ Ilfov, convocată prin Dispoziţia primarului nr.134/22.05.2013, cu următoarea ordine de zi:

Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a calităţii de consilier local a domnului Neamţu Titi Nicolaie - iniţiator primar Petre Iacob.

Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de monitorizare şi control al modului de îndeplinire a obligaţiilor asumateprin contractele de concesiune de către persoanele fizice şi juridice -iniţiator primar Petre Iacob.

Pagini