Actualizat: 24 November 2017 ::: 5:56:41 AM

Formular de căutare

Ședințele consiliului

PROCES VERBAL din 29.05.2014

Incheiat azi 29.05.2014 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Popești-Leordeni, la sediul din şos.Olteniţei nr.31A, convocată prin Dispoziţia primarului nr.131/23.05.2014, având următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanţă pentru serviciile publice de salubrizare efectuate de S.C Rosal Grup S.A pe trimestrul I în anul 2014 -iniţiator Primar Petre Iacob.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul ,,Cimitir Uman cu cripte, dotări şi anexe specifice, împrejmuiri şi utilităţi”-iniţiator Primar Petre Iacob.

PROCES VERBAL din 30.04.2014

Incheiat azi 30.04.2014 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Popești-Leordeni, la sediul din şos.Olteniţei nr.31A, convocată prin Dispoziţia primarului nr.102/24.04.2014, având următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi a numărului de burse acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din unităţle de învăţământ din oraşul Popeşti-Leordeni -iniţiator Primar Petre Iacob.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de închiriere nr.111/30.06.2011, încheieat între Consiliul local al oraşului Popeşti-Leordeni şi S.C Outdoor Vision S.R L -iniţiator Primar Petre Iacob.

3. Diverse

PROCES VERBAL din 27.03.2014

Încheiat azi 27.03.2014, ora 16,00 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Popeşti-Leordeni, şos. Olteniţei nr.31 A, judeţ Ilfov, convocată prin Dispoziţia primarului nr.76/21.03.2014, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al oraşului Popeşti-Leordeni -iniţiator Primar Petre Iacob.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluarii unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea MAI prin ISU ,,Codrii Vlăsiei” al judeţului Ilfov, în administrarea Consiliului Local al oraşului Popeşti-Leordeni -iniţiator Primar Petre Iacob.

PROCES VERBAL din 14.02.2014

     Incheiat azi 14.02.2014 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Popești-Leordeni, la sediul din şos.Olteniţei nr.31A, convocată prin Dispoziţia primarului nr.37/07.02.2014, având următoarea ordine de zi:

     1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat şi a listei de investiţii al oraşului Popești-Leordeni pe anul 2014 - iniţiator primar Petre Iacob.

     2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „ Zonă Servicii Publice, Comerţ, Unităţi depozitare şi Anexe P+1E+M" - iniţiator primar Petre Iacob.

PROCES VERBAL din 13.01.2014

    Încheiat azi 13.01.2014 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Popești-Leordeni, la sediul din şos. Olteniţei nr.31A, convocată prin Dispoziţia primarului nr.1/06.01.2014, având următoarea ordine de zi:

Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de monitorizare şi control al modului de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contractele de concesiune de către persoanele fizice şi juridice - iniţiator primar Petre Iacob.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „ Zonă Servicii Publice, Depozitare, Producţie, Anexe şi Utilităţi P+2E+1ER" - iniţiator primar Petre Iacob.

PROCES VERBAL din 13.10.2014

Încheiat azi 13.10.2014, ora 16.00 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Popești-Leordeni, la sediul din şos.Olteniţei nr.31A, convocată prin Dispoziţia primarului nr.249/06.10.2014, având următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de analiză a activității desfășurate de către funcționarii din cadrul serviciului Registrul Agricol și Cadastru în perioada 2010-2014 -iniţiator Primar Petre Iacob.

2. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de analiză a legalității și regularității Contractului de Administrare nr.6602/04.06.2001 încheiat cu SC ECOREC SA -iniţiator primar Petre Iacob.

PROCES VERBAL din 31.10.2014

     Încheiat azi 31.10.2014, ora 15.00 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al oraşului Popești-Leordeni, la sediul din şos.Olteniţei nr.31A, convocată prin Dispoziţia primarului nr.270/28.10.2014, având următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor băneşti aferente lunii septembrie 2014 pentru personalul didactic care solicită cheltuieli de deplasare -iniţiator Primar Petre Iacob

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea completării art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.17/27.03.2014 privind aprobarea preluării unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea MAI prin ISU ,,Codrii Vlăsiei” al judeţului Ilfov -iniţiator primar Petre Iacob.

PROCES VERBAL din 30.06.2014

     Încheiat azi 30.06.2014, ora 16.00 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Popești-Leordeni, la sediul din şos.Olteniţei nr.31A, convocată prin Dispoziţia primarului nr.159/25.06.2014, având următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă din cadrul Consiliului local al oraşului Popești-Leordeni -iniţiator Primar Petre Iacob.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrări de dezvoltare urbană – crearea/modernizarea spaţiilor verzi din oraşul Popești-Leordeni -iniţiator Primar Petre Iacob.

PROCES VERBAL din 18.12.2013

     Încheiat azi 18.12.2013 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Popeşti-Leordeni, şos. Olteniţei nr.31 A, judeţ Ilfov, convocată prin Dispoziţia primarului nr.322/13.12.2013, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării nr.5 a bugetului local de venituri şi cheltuieli al oraşului Popeşti-Leordeni pe anul 2013, pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate- iniţiator primar Petre Iacob.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de finalizare a investiţiei şi recompartimentare pentru ,, Liceu în incinta Şcolii Generale nr.1- Liceul Radu Popescu"- iniţiator primar Petre Iacob.

PROCES VERBAL din 19.11.2013

    Încheiat azi 19.11.2013 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Popeşti-Leordeni, la sediul din şos. Olteniţei nr. 31 A, convocată prin Dispoziţia primarului nr.296/13.11.2013, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind acceptarea unei sponsorizări din partea  Fundaţiei TUNA -iniţiator Primar Petre Iacob.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de deszăpezire 2013-2014 pentru perioada cuprinsă între 15-11.2013 -15.03.2014 -iniţiator Primar Petre Iacob.

Pagini