Actualizat: 20 November 2017 ::: 5:07:33 PM

Formular de căutare

Ședințele consiliului

PROCES VERBAL din 02.11.2011

Proces verbal

Încheiat azi 02.11.2017 ora 15.00 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, la sediul din sos. Oltenitei nr.31A, convocată prin Dispoziția primarului nr.326/27.10.2017, având următoarea ordine de zi:

PROCES VERBAL din 20.10.2017

Încheiat azi 20.10.2017 ora 13.00 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Popeşti Leordeni, la sediul din şos. Olteniţei nr.31A, convocată prin Dispoziţia Primarului nr.310/13.10.2017, având următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării nr.2 a bugetului local de venituri si cheltuieli al oraşului Popesti-Leordeni pe anul 2017- pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate - iniţiator Primar Petre Iacob.

2. Proiect de hotărâre privind acceptarea unei sponsorizări de către SC Arimex SRL cu 20 de echipamente sportive inscripţionate pentru Sport Club Popesti-Leordeni - iniţiator Primar Petre Iacob

PROCES VERBAL din 26.09.2017

Încheiat azi 26.09.2017 ora 15.00 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, la sediul din sos. Oltenitei nr.31A, convocată prin Dispoziția primarului nr.274/19.09.2017, având următoarea ordine de zi:

PROCES VERBAL din 29.08.2017

Încheiat azi 29.08.2017 ora 15.00 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al oraşului Popeşti-Leordeni, la sediul din şos. Olteniţei nr.31A, convocată prin Dispoziţia primarului nr.233/23.08.2017, având următoarea ordine de zi:

PROCES VERBAL din 27.07.2017

Incheiat azi 27.07.2017 ora 15.00 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Popesti Leordeni, la sediul din sos. Oltenitei nr.31A, convocata prin Dispozitia primarului nr.201/20.07.2017, avand urmatoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotarare privind constituirea comisiei de monitorizare si control al modului de indeplinire a obligatiilor asumate prin contractele de concesiune de catre persoanele fizice si juridice - initiator Primar Petre Iacob.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal pentru obiectivul ,, Introducerea terenului in intravilan in vederea construirii unei locuinte individuale P+1E+M, amenajare acces, circulatii interioare, imprejmuire, garaj, anexe si utilitati" - initiator Primar Petre Iacob

PROCES VERBAL din 07.06.2017

Incheiat azi 07.06.2017 ora 15.00 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Popesti-Leordeni, la sediul din sos. Oltenitei nr.31A, convocata prin Dispozitia Primarului nr.152/30.05.2017, avand urmatoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta din cadrul Consiliului Local al orasului Popesti-Leordeni - initiator Primar Petre Iacob.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea planului de ocupare al functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Popesti-Leordeni - initiator Primar Petre Iacob

PROCES VERBAL din 18.05.2017

Incheiat azi 18.05.2017 ora 15.00 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Popesti-Leordeni, la sediul din sos. Oltenitei nr.31A, convocata prin Dispozitia Primarului nr.142/11.05.2017, avand urmatoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul ,, Introducere in intravilan a terenului in vederea construirii de locuinte max. P+2E" - initiator Primar Petre Iacob.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul,, Introducere in intravilan in vederea amplasarii statie de baza pentru servicii de comunicatii electronice Hmax= 30m, amenajare circulatii, anexe si utilitati" - initiator Primar Petre Iacob

PROCES VERBAL din 19.04.2017

Incheiat azi 19.04.2017 ora 16.00 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Popesti-Leordeni, la sediul din sos. Oltenitei nr. 31A, convocata prin Dispozitia primarului nr.108/13.04.2017, avand urmatoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotarare privind acordarea avizului necesar pentru Aprobarea Planului de Mobilitatea Urbana Durabila 2016-2030 Regiunea Bucuresti Ilfov - initiator Primar Petre Iacob.
Prezenta este in conformitate cu tabelul anexa la dosarul de sedinta. Se da citire procesului-verbal al sedintei anterioare. Nu sunt obiectiuni. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.
Se da citire ordinii de zi. Domnul consilier Nastase Iosif propune suplimentarea ordini de zi cu:

PROCES VERBAL din 10.04.2017

Incheiat azi 10.04.2017 ora 15.00 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Popesti-Leordeni, la sediul din sos. Oltenitei nr.31A, convocata prin Dispozitia primarului nr.85/28.03.2017, avand urmatoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotarare privind insusirea Raportului anual privind starea economica, sociala al orasului Popesti-Leordeni - initiator Primar Petre Iacob.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare pe sectiunile de functionare si de dezvoltare ale bugetului local al orasului Popesti-Leordeni la finele trimestrelor I, II, III pe anul 2015 si a contului de incheiere a executiei bugetare si bilantului contabil la 31.12.2015 - initiator Primar Petre Iacob.

PROCES VERBAL din 16.03.2017

Incheiat azi 16.03.2017 ora 16.00 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Popesti Leordeni, la sediul din sos. Oltenitei nr.31A, convocata prin Dispozitia primarului nr.67/10.03.2017, avand urmatoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta din cadrul Consiliului Local al orasului Popesti-Leordeni - initiator Primar Petre Iacob.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului general consolidat initial al orasului Popesti-Leordeni pe anul 2017- initiator Primar Petre Iacob
3. Proiect de hotarare privind participarea la cursuri de pregatire, formare si perfectionare profesionala a consilierilor locali ai orasului Popesti-Leordeni in mandatul 2016-2020 - initiator Primar Petre Iacob.

Pagini