Actualizat: 20 November 2017 ::: 4:55:11 PM

Formular de căutare

Formulare Serviciul Public Local de Asistență Socială

Acte necesare pentru obținerea ajutorului social (legea 416/2001).

 • Copie acte de identitate toti membri familiei;
 • Taloane de pensie;
 • Taloane de alocație;
 • Adeverințe salariati;
 • Adeverință de venit de la administrația financiară (strada Lucrețiu Pătrășcanu , nr. 10, penultima stație cu autobuzul 102);
 • Adeverință oficiul forțelor de muncă Ilfov (în comuna Măgurele);
 • Adeverințe scolari;
 • Negație primăria de domiciliu;
 • Adeverință că nu are In folosință pământ;
 • Adeverință că nu beneficiază de ajutor social de la primăria de domiciliu;
 • 1 dosar cu sină;
 • Persoanele bolnave (care nu au vârsta de pensionare și nu au certificat de handicap) - adeverință de la comisia pentru constatarea incapacității temporare de muncă Ilfov( bld. Nicolae Bălcescu, nr. 17-19);
 • Stagiu de cotizare (de la Casa de Pensii, Calea Vitan, nr. 19).

ACESTE ACTE SUNT OBLIGATORII

 • ajutorul social se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere (Model cerere), însoţite de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile acesteia;
 • cererea şi declaraţia pe propria răspundere se semnează şi se inainteză de către reprezentantul familiei care poate fi după caz, unul dintre membrii familiei, major, curatorul/tutorele;
 • cererea şi declaraţia pe propria răspundere se depune la primarul localităţii în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa , titularul ( permisul de şedere în cazul cetăţenilor străini);
 • plata ajutorului social este asigurată de către A.J.P.I.S Ilfov , prin mandat poştal sau cont bancar;
 • veridicitatea datelor comunicate de către beneficiar va fi verificată de către reprezentanţii primăriei, prin anchete sociale;
 • beneficiarul de ajutor social are obligaţia de a dovedi , din trei în trei luni, componenţa veniturilor familiei. Neîndeplinirea acestei obligaţii atrage după sine suspendarea ajutorului social;
 • persoanele apte de muncă , au obligaţia de a efectua ore de muncă în folosul comunităţii la solicitarea primarului , sunt scutite de efectuarea orelor de muncă în folosul comunităţii următoarele persoane:
  • mamele cu copii în întreţinere sub vârsta de 7 ani;
  • persoanele care au împlinit vârsta de pensionare( 63 ani );
  • persoanele cu probleme de sănătate
 • la verificarea la domiciliul solicitantului /beneficiarului se iau în cosiderare condiţiile în care locuieşte solicitantul precum şi bunurile pe care acesta le deţine, conform listei bunurilor prevăzute de Legea nr, 416/2001.

Acte necesare pentru obținerea alocației de sustinere a familie.

 • Copie livret familie;
 • Copie acte de identitate de la toți membri familiei;
 • Adeverințe scolari;
 • Taloane de alocație;
 • Adeverințe salariați (salariul net);
 • Taloane de pensie;
 • Adeverință de venit de la administrația financiară (strada Lucrețiu Pătrășcanu , nr. 10 sau cu metroul pana la statia “Costin Georgian”);
 • Adeverinţe privind stagiul de cotizare, pentru ambii soţi (de la Casa de Pensii, Calea Vitan, nr. 19);

ACESTE ACTE SUNT OBLIGATORII

 • alocaţia pentru susţinerea familiei se acordă pe bază de cerere/declaraţie pe propria răspundere (Model cerere), însoţite de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile acesteia;
 • cererea şi declaraţia pe propria răspundere se semnează şi se inainteză de către reprezentantul familiei care poate fi după caz, unul dintre membrii familiei, major, curatorul/tutorele;
 • cererea şi declaraţia pe propria răspundere se depune la primarul localităţii în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa , titularul ( permisul de şedere în cazul cetăţenilor străini);
 • veridicitatea datelor comunicate de către beneficiar va fi verificată de către reprezentanţii primăriei, prin anchete sociale;
 • beneficiarul de alocaţie susţinere familie are obligaţia de a dovedi , din trei în trei luni, componenţa veniturilor familiei. Neîndeplinirea acestei obligaţii atrage după sine suspendarea alocaţiei pentru susţinerea familiei;
 • la verificarea la domiciliul solicitantului /beneficiarului se iau în cosiderare condiţiile în care locuieşte solicitantul precum şi bunurile pe care acesta le deţine, conform listei bunurilor prevăzute de Legea nr, 416/2001.

Acte necesare pentru obținerea certificatului de persoană cu handicap.

Acest dosar se depune la Comisia pentru Expertiza Persoanelor cu Handicap - adulți Ilfov (Sos. Afumați, nr. 92-94, Voluntari - după magazinul “Metro”, intrarea se face prin str. Școlii. Tel 021.369.58.90)

 • buletinul de identitate-copie+original;
 • certificatul de naștere-copie+original;
 • certificatul de căsătorie-copie+original;
 • decizia de pensie-copie;
 • talon pensie-original;
 • adeverință de venit, pentru persoanele care nu au venituri - Administrația Financiară Ilfov - str. Lucrețiu Pătrășcanu, nr. 10, penultima stație cu autobuzul nr. 102 - spre Titan;
 • adeverință de salariat , dacă este cazul-original;
 • scrisoare medicală -tip -de la medicul de familie-original;
 • certificatul de handicap vechi -daca este cazul;
 • referat de la medicul specialist cu istoricul bolii și starea prezentă , adresat Serviciului de Evaluare Complexă a Adulților cu Handicap- original;
 • certificat medical de la medicul specialist ( cu timbru fiscal , ridicat de la secretariatul spitalului, cu trimitere catre comisia de expertiză)-original , în baza actelor medicale recente ;
 • bilete de ieșire din spital, recente și de la începutul afecțiunii-original și copie;
 • investigații paraclinice, care pot fi completate la solicitarea Serviciului de Evaluare Complexă a Adulților cu Handicap-copie și original;
 • documente medicale de la debutul afecțiunii ( copilărie, adolescență-unde este cazul)-copie și original;
 • alte acte care pot să dovedească debutul precoce al afecțiunii ( livret militar-decizie pensie invaliditate etc) copie și original;
 • proces verbal medico-legal, în cazul accidentelor de muncă , rutiere, agresiuni-copie și original;
 • adeverință socială, în cazul persoanelor netransportabile, vizată de către serviciul Asistență socială-primărie;
 • în cazul vizelor de reședință /Ilfov-negație de la D.G.A.S.P.C. -ul de domiciliu din care să reiasă că nu figurează cu indemnizație de handicap ;
 • ancheta sociala-Primărie-acte necesare: cerere, copie B.I, copie certificat medic specialist;
 • 2 dosare cu șină.

Acte necesare pentru angajare ca asistent personal pentru persoana cu handicap.

 • Copie B.I. asistent personal;
 • Copie certificat nastere;
 • Copie certificat căsătorie;
 • Copie diplomă absolvent cel puțin 8 clase;
 • Talon pensie - dacă este cazul;
 • Adeverintă medicală - cabinet S.C MEDIROX, str. Elena Soroiu Stroici, nr. 15;
 • Cazier;
 • Adeverinta de venit;
 • Carte de muncă adusă la zi (declarație notarială dacă nu există carte de muncă);
 • Acordul scris al bolnavului precum că este de acord să fie îngrijit de către persoana respectivă (dacă este cazul);
 • Angajament scris , că va avea grijă de bolnav, dat în fața funcționarului public - Primarie;
 • Copie B.I. bolnav;
 • Talon pensie bolnav;
 • Certificat handicap;
 • 1 dosar cu sină.
 • Încuviinţare angajare – se ia de la Voluntari , de la D.G.A.S.P.C.-pt asistentul personal, dupa ce se depune cerere la primarie, in tremen de cinci zile.

NU AU VOIE SA SE ANGAJEZE CA ASISTENTI PERSONALI PERSOANELE CARE: NU AU IMPLINIT VARSTA DE 18 ANI, NU AU ABSOLVIT 8 CLASE, FRECVENTEAZA CURSURILE DE ZI ALE UNEI FORME DE INVATAMANT , SUNT PENSIONARE PE CAZ DE BOALA SAU AU VARSTA DE PESTE 63 ANI , SUNT PROPRIETARE DE FIRMA SAU SUNT ANGAJATE DEJA IN CAMPUL MUNCII, BENEFICIARE DE PENSIE DE URMAS.

Acte necesare în vederea întocmirii dosarului pentru serviciul de evaluare persoane adulte cu handicap -Ilfov.

 • Carte/buletin de identitate (în termen de valabilitate)-copie și original;
 • Certificat de naștere –copie și original;
 • Certificat căsătorie/hotărâre de divorț/certificate deces soț –copie și original(pentru femei);
 • Ancheta socială efectuată de serviciul social specializat din cadrul primăriei în a cărei rază are domiciliul sau reședința persoana cu handicap, din județul Ilfov - original, efectuată înaintea prezentării la SECPAH;
 • Adeverință de salariat - original;
 • Decizie de pensionare: medicală și administrativă (pentru pensie de invaliditate) și administrativă (pensie de limită vârstă) original și copie și talon – original;
 • Adeverință de venituri , pentru venituri impozabile, de la Administrația financiara - original;
 • Adeverință de la Primărie pentru venituri neimpozabile - original;
 • Certificatul de încadrare în grad și tip de handicap (ultimul) - copie;
 • Scrisoare medicală -tip- de la medicul de familie - original;
 • Certificat medical cu timbru, adresat comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap (care se eliberează de la secretariatele spitalelor) - original, în baza actelor medicale recente;
 • Bilete de ieșire din spital, recente și de la debutul afecțiunii - original și copie;
 • Investigații paraclinice, care pot fi completate la solicitarea SECPAH - copie și original;
 • Referat de la medicul specialist cu istoricul bolii și starea prezentă, adresat CEPAH - original;
 • Documente medicale de la debutul afecțiunii (copilărie, adolescență - unde este cazul ) - copie și original;
 • Alte acte care pot să dovedească debutul precoce (ex.:livret militar, decizie pensie invaliditate) - copie și original;
 • Proces verbal medico-legal în cazul accidentelor de muncă, rutiere, agresiuni - copie și original;
 • Adeverință socială de la medicul de familie vizată de serviciul social al Primăriei că persoana este netransportabilă;
 • Două dosare cu șină.

Acte necesare pentru obținerea certificatului de handicap pentru copii.

 • Copie acte identitate părinti;
 • Copie certificat căsătorie;
 • Copie hotărâre divorț/dacă este cazul;
 • Copie certificat deces/dacă este cazul;
 • Copie certificat naștere/carte identitate copil;
 • Adeverințe privind veniturile părinților (din adeverință trebuie să reiasă funcția, salariul, cu specificația "pentru D.G.A.S.P.C. Ilfov ");
 • Certificat medical eliberat de către medicul specialist;
 • Anchetă socială - se depune cerere la primărie, însoțită de copii acte identitate părinți, copil, copii de pe adeverințele de salariat, copie de pe certificatul eliberat de către medicul specialist;
 • Anexă la ancheta socială pentru copiii cu dizabilităţi și/sau cerințe educaționale speciale;
 • Fișă medicală sintetică pentru copii cu dizabilităţi și/sau cerințe educaționale speciale, completată de către medicul de familie ( anexa 7 Ordinul 1985/1305/5805/2016) ;
 • Fișă de evaluare psihologică în vederea încadrării în grad de handicap (anexa 8 Ordinul 1985/1305/5805/2016) completată de către psihologul clinician;
 • Fișă psihopedagogică (anexa 9 Ordinul 1985/1305/5805/2016), care înlocuiește traseul educațional;
 • Copii de pe ultimele analize, bilete ieşire din spital, scrisori medicale.

Pentru prelungirea certificatului de handicap , actele pentru prezentarea la comisie vor fi depuse cu o lună de zile înainte de expirarea certificatului.
D.G.A.S.P.C. Ilfov - bd. Voluntari, nr. 92-94, Voluntari, jud. Ilfov, tel 021.369.58.90, fax 021.369.58.88.

Acte necesare pentru obținerea alocaţia de stat pentru copil.

 • Cerere tip (Model cerere);
 • Copie și original buletin mama;
 • Copie și original buletin tata;
 • Copie și original certificat naștere copil;
 • Extras cont- B.R.D, PROCREDIT, VOLKSBANK, C.E.C (doar cont de card), TRANSILVANIA, ALPHA BANCK, PIRAEUS , BANC POST, ING;
 • În cazul părinţilor necăsătoriţi , este necesară declaraţia scrisă , în faţa funcţionarului public, din care să reiasă că , unul dintre părinţi este de acord ca alocaţia să fie primită pe numele celuilalt părinte;
 • În cazul în care familia mai are şi alţi copii în întreţinere este obligatoriu ca toate dosarele de alocaţie sau dacă există alte dosare (indemnizaţie creştere copil, etc) să fie depuse în acelaşi loc (la primăria de domiciliu);
 • 1 dosar cu şină.

Acte necesare pentru obținerea stimulentului de inserție

 • 1 dosar cu șină;
 • copie și original C.I/B.I. ambii părinti;
 • copie și original certificat de naștere copil;
 • adeverință angajator din care să rezulte că persoana a realizat venituri cu caracter salarial (obligatoriu 12 luni lucrate înainte de nașterea copilului)-tip(în cazul în care nu a fost solicitată indemnizație creștere copil în prealabil).

 

 • pentru dosarele depuse pe numele taților, se solicită adeverință, pe numele mamei, de la medicul de familie, din care să reiasă dacă a beneficiat de concediu medical pre/post-natal şi perioada exactă a acestuia;
 • pentru dosarele de stimulent inserţie, fără ca unul dintre părinţi să solicite în prealabil indemnizaţia creştere copil, se solicită adeverinţă de la locul de muncă din care să reiasă că părintele se află în continuare în activitate.
 • pentru dosarele de stimulent inserţie, după ce părintele a solicitat în prealabil indemnizaţia creştere copil, se solicită decizie de reîncepere activitate, de la locul de muncă
 • pentru persoanele care sunt angajate cu alt fel de contracte ( prestări servicii, colaborare, drepturi de autor, avocatură etc. ) sunt necesare acte suplimentare.

 

PENTRU CA PĂRINTELE SĂ POATA BENEFICIA DE STIMULENT DE INSERȚIE PÂNĂ LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE TREI ANI A COPILULUI, TREBUIE SĂ SE ÎNTOARCĂ LA SERVICIU CU CEL PUȚIN 60 DE ZILE ÎNAINTE SĂ ÎMPLINEASCĂ COPILUL DOI ANI.

DECIZIA DE REÎNCEPERE A ACTIVITĂȚII. ( DE LA LOCUL DE MUNCĂ ) SE COMUNICĂ SERVICIULUI PUBLIC LOCAL DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ÎN MAXIM 10 ZILE LUCRĂTOARE.

Pentru solicitarile de indemnizatie in cont bancar, se vor aduce extrase de cont pt bancile: BRD, PROCREDIT, CEC, VOLKSBANK/TRANSILVANIA , ALPHA BANK, BANCPOST, PIRAEUS, ING.

Acte necesare pentru obținerea indemnizației pentru îngrijirea copilului până la împlinea vârstei de un an /doi ani/șapte ani pentru copilul cu handicap

 • Cerere tip (Model cerere);
 • 1 DOSAR CU ȘINĂ;
 • Copie C.I/B.I. și originale pt. ambii părinţi;
 • Copie și original certificat de naștere copil;
 • Copie și original certificat de căsătorie;
 • Angajament - tip (Model angajament);
 • Declarație - tip (Model declarație);
 • Adeverință angajator - TIP din care să rezulte că persoana a realizat venituri cu caracter salarial (obligatoriu 12 luni lucrate înaintea nașterii copilului, sau 12 luni lucrate în ultimii 2 ani, înainte de nașterea copilului), (Model declarație);
 • Copie de pe decizia de suspendare a contractului de muncă - din care să reiasă perioada pentru care se suspendă contractul de muncă (ex : până la împlinirea vârstei de doi ani a copilului);
 • Pentru dosarele depuse pe numele taților , se solicită adeverință, pe numele mamei , de la medicul de familie, în care se specifică perioada de concediu medical (pre/postnatal);
 • Pentru solicitările de indemnizație în cont bancar, se vor aduce extrase de cont numai la una dintre următoarele bănci: BRD, ING, TRANSILVANIA, VOLKSBANK, PROCREDIT, CEC(decât carduri), ALPHA BANK, BANCPOST, PIRAEUS și CREDIT EUROPE BANK;
 • pentru persoanele care sunt angajate cu alt fel de contracte ( prestări servicii, colaborare, drepturi de autor, avocatură etc. ) sunt necesare acte suplimentare ( de contactat S.P.L.A.S. Popești-Leordeni, tel 0371157509).

 

NOTĂ:
PÂNĂ LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE DOI ANI A COPILULUI , CELĂLALT PĂRINTE TREBUIE SĂ SOLICITE, LA RÂNDUL SĂU, INDEMNIZAȚIA PENTRU CREȘTEREA COPILULUI, PENTRU O PERIOADĂ DE CEL PUȚIN O LUNĂ, CU CONDIȚIA SĂ FI LUCRAT O PERIOADĂ DE 12 LUNI , ÎNAINTE DE NAȘTEREA COPILULUI .

ÎN CAZUL ÎN CARE PĂRINTELE SE ÎNTOARCE LA SERVICIU MAI DEVREME ARE OBLIGAȚIA DE A ANUNȚA S.P.L.A.S. POPEȘTI-LEORDENI SAU A.J.P.I.S. ILFOV ÎN MAXIM 10 ZILE LUCRĂTOARE.