Actualizat: 20 November 2017 ::: 5:16:52 PM

Formular de căutare

Formulare Compartiment Stare Civilă

Declararea şi înregistrarea naşterii.

 • Certificatul medical constatator al naşterii;
 • Certificatul de naştere şi actul de identitate al mamei şi al declarantului + copie, dacă naşterea nu este declarată de mamă;
 • Certificatul de căsătorie al părinţilor copilului, dacă sunt căsătoriţi + copie;
 • În cazul în care mama copilului nu este căsătorită, iar tatăl acestuia doreşte să-l recunoască, declaraţia de recunoaştere a paternităţii va fi dată în faţa ofiţerului de stare civilă de către tată, care va prezenta actul de identitate + copie, fiind necesar de asemenea şi acordul scris al mamei;
 • Înregistrarea naşterii se face în termen de 15 zile de la data naşterii pentru copilul născut viu;
 • Pentru copilul născut mort, termenul este de 3 zile de la naştere;
 • Înregistrarea naşterii pentru copilul născut viu, dar care a decedat înăuntrul termenului de 15 zile, se va face în termen de 24 ore de la data decesului;
 • În cazul în care părinţii au nume de familie diferit, sau există neconcordanţă între prenumele copilului trecut în certificatul medical constatator al naşterii şi declaraţia verbală a declarantului , înregistrarea naşterii se face pe baza declaraţiei scrise semnată de ambii părinţi în faţa ofiţerului de stare civilă, din care să rezulte numele de familie şi prenumele copilului;
 • Când declararea nașterii a fost făcută după expirarea termenelor prevazute de lege, dar înăuntrul unui an de la data nașterii, înregistrarea nașterii se face cu aprobarea primarului, iar în cuprinsul acesteia se va menționa motivul întârzierii;
 • Dacă declararea naşterii a fost făcută după trecerea unui an de la data naşterii, actul de naştere se întocmeşte în baza hotărârii judecătoreşti, definitive şi irevocabile, privind încuviinţarea înregistrării tardive, care trebuie să conţină toate datele necesare înregistrării;
 • După înregistrarea naşterii, certificatul de naştere se eliberează unuia dintre părinţi;
 • Întocmirea actului de naştere pentru copilul găsit sau părăsit de mamă în unităţi sanitare se face, în termen de 30 zile, de la data găsirii acestuia de către s.p.c.e.p în a cărui raza teritoriala a fost găsit copilul.

     Înregistrarea naşterii se face la serviciul stare civilă al primăriei în raza căreia s-a produs.
     Întocmirea actului de naştere în cazul adopţiei se face în baza sentinţei judecătoreşti definitive şi irevocabile, însoţită de:

 • Cerere pentru înscrierea sentinţei;
 • Certificatul de naştere al copilului;
 • Actul de identitate al celui care solicită înscrierea sentinţei;
 • Certificatul de căsătorie al adoptatorilor (după caz).

Înregistrarea căsătoriei.

 • declaraţie de căsătorie, ce urmează a fi completată la serviciul stare civilă, în ziua depunerii actelor necesare încheierii căsătoriei;
 • căsătoria se va încheia după trecerea unui termen de 10 zile calendaristice, de la data depunerii actelor;
 • căsătoria se încheie la serviciul de stare civilă al primăriei unde unul din viitorii soţi au domiciliul sau reşedinţa;
 • la încheierea căsătoriei este necesară prezenţa a doi martori, care se vor legitima cu actele de identitate;
 • în cazul încheierii căsătoriei între persoane care nu cunosc limba romană sau sunt surdo-muţi, este obligatorie prezenţa unui interpret autorizat de ministerul justiției care va prezenta actul de identitate, parafa sau ştampila şi autorizaţia de funcţionare, original şi copie.

Cetățeni români

 • acte de identitate valabile, în original și copie;
 • certificatul de naștere, în original și copie;
 • certificatul medical privind starea sănătății, valabil 14 zile de la data emiterii, care trebuie să conțină mențiunea expresă că persoana se poate sau nu se poate căsători;
 • actele de identitate a doi martori, care vor fi prezenți la oficierea căsătoriei, copie;
 • după caz: acte, în original și în copii legalizate ori certificate de ofițerul de stare civilă, din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare dacă este cazul (certificatul de deces al fostului, certificatul de naștere sau de căsătorie, cu mențiunea de desfacere a căsătoriei, sentința de divorț rămasă definitivă și irevocabilă).

Cetăţeni străini

 • act de identitate valabil (cu viza valabila) + copie;
 • legitimație de ședere în românia (după caz) + copie;
 • certificat de naștere (original + copie + traducere) –apostilate sau supralegalizate (după caz);
 • sentința divorț (original + copie + traducere) - apostilate sau supralegalizate (după caz);
 • certificat de deces (original + copie + traducere);
 • dovada de la ambasada ( sunt îndeplinite condițiile cerute de legea națională pentru încheierea căsătoriei) sau certificat de capacitate matrimoniala sau de stare civila (după caz);
 • de la ministerul afacerilor externe o dovadă din care să rezulte că ţara nu are misiune diplomatică în România;
 • declarație notarială:
  • nume, prenume, pașaport, legitimație;
  • domiciliu (oraș, stradă, nr, ţară), reședință;
  • data nașterii;
  • locul nașterii (localitate, ţara);
  • părinţi (nume de familie și prenume);
  • cunoaște sau nu limba română;
  • nu am fost și nu sunt căsătorit;
  • de la data desfacerii căsătoriei până în prezent nu m-am recăsătorit;
  • declar pe proprie răspundere că îndeplinesc condițiile cerute de legea națională și română pentru încheierea căsătoriei și nu cunosc nici un motiv de natură legala care să împiedice încheierea căsătorie;
 • certificat medical prenupțial;
 • apt căsătorie;
 • fără prescurtări;
 • se va respecta domiciliul din declarația notarială pașaport + reședința +  legitimație

Cetăţeni români cu domiciliul în străinătate

 • act de identitate valabil + copie;
 • certificat de naștere (original + copie);
 • sentința divorț (original + copie);
 • certificat de deces (original + copie);
 • certificat de căsătorie (anterioară - copie);
 • declarație notarială cu domiciliul din străinătate;
 • certificat medical prenupțial;
 • apt căsătorie;
 • fără prescurtări;
 • se va respecta domiciliul din declarația notarială + pașaport.

 Declararea şi înregistrarea decesului

 • Certificatul medical constatator al decesului întocmit pe formular tip, care va trebui să poarte număr de înregistrare, data certă, sigiliul unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului;
 • Actul de identitate al persoanei decedate ( carte de identitate sau buletin de identitate în cazul cetățeanului român ; pașaport, carnet de identitate sau legitimația provizorie în cazul cetățeanului străin);
 • Certificatul de naştere al persoanei decedate;
 • Livretul militar al persoanei decedate, supusă obligaţiilor militare (până în 50 ani, inclusiv);
 • Actul de identitate al declarantului decesului.
 • Pentru copii – copie certificat de căsătorie sau buletine de identitate părinti;
 • Înregistrarea decesului se face în termen de 3 zile de la data producerii decesului, iar pentru decesele produse prin violenţă sau în cazul găsirii unui cadavru, înregistrarea se va face în termen de 48 ore, socotit din momentul decesului sau al găsirii cadavrului, în aceste cazuri fiind necesară şi dovada eliberată de poliţie sau de parchet, din care să rezulte că una dintre aceste autorităţi a fost sesizată în privinţa decesului;
 • În cazul în care decesul nu a fost declarat în termenul prevăzut de lege, pentru înregistrarea acestuia este necesară aprobarea parchetului;
 • Hotărâre judecătoreasca declarativă de moarte, rămasă definitivă și irevocabilă în cazul persoanelor al căror deces a fost stabilit de către instanţa de judecată;

Înregistrarea decesului se face la serviciul stare civila al primăriei în raza căreia s-a produs.

Actele necesare înscrierii sentinţelor de stabilire a filiaţiei, tăgada paternităţii, recunoaşterea paternităţii, încuviinţării de nume, completării sau anulării actelor de stare civilă înregistrate de serviciul de stare civilă

 • Hotărâre judecătorească, legalizată, rămasă definitivă şi irevocabilă;
 • Cerere de înscriere a hotărârii judecătorești;
 • Cerere de eliberare a noului certificat de stare civilă, însoțită de vechiul certificat;
 • Actul de identitate al persoanei în al cărui statut civil a intervenit una dintre modificările prezentate mai sus;

Rectificarea actelor de stare civilă și a mențiunilor înscrise pe marginea acestora.

Rectificarea unor rubrici din actul de stare civilă presupune îndreptarea erorilor materiale comise cu ocazia înregistrărilor de stare civilă.

 • Cererea de rectificare a actelor de stare civilă și a mențiunilor înscrise pe acestea, întocmită pe formular tip, însoțită de actele doveditoare, se depune la serviciul stare civila care are în păstrare actul de stare civila sau la cel de la locul de domiciliu al solicitantului;
 • Ofițerul de stare civila delegat, care primește cererea, o înregistrează și întocmește un referat motivat cuprinzând rezultatul verificărilor efectuate, propunând modul de soluționare a cererii, pe care îl prezintă spre aprobare primarului localității;
 • După aprobarea referatului și emiterea dispoziției de către primar, un exemplar al acesteia se înmânează / se transmite solicitantului;
 • Actele doveditoare care se anexează la cererea prin care se solicita rectificarea sunt:
  • Certificate de stare civilă;
  • Sentințe judecătorești;
  • Decizii sau dispoziții privind schimbarea numelui pe cale administrativă.

Eliberarea certificatelor de stare civilă pierdute, sustrase, degradate. 

 • Certificatele de naştere sau de căsătorie (pierdute, sustrase, degradate) întocmite în baza actelor de stare civilă înregistrate de serviciul stare civilă sector 4 se eliberează numai titularilor actelor sau reprezentanților legali ai acestora ( pentru copii cu vârsta pana în 14 ani certificatul de naștere se eliberează unuia dintre părinți, iar după împlinirea acestei vârste li se vor elibera personal), în baza unei cereri şi a actului de identitate valabil.
 • Certificatele de deces (pierdute, sustrase, degradate) întocmite în baza actelor de stare civilă înregistrate de serviciul stare civilă sector 4, se eliberează membrilor familiei sau altor persoane îndreptăţite, în baza unei cereri, a actelor doveditoare privind rudenia şi a actului de identitate al solicitantului.
 • Cetăţenii ale căror acte de stare civilă au fost înregistrate la primării din alte localităţi şi nu se pot deplasa personal, în vederea obţinerii certificatelor respective, pot depune personal o cerere la serviciul de stare civilă pe teritoriul căruia au domiciliul sau reşedinţa (fapt ce rezultă din actul de identitate prezentat), care va solicita primăriei la care a fost înregistrat actul de stare civilă, transmiterea prin poştă a certificatului solicitat, iar după primire, acesta va fi înmânat personal solicitantului.
 • Cetăţenii romani ale căror acte de naştere sau căsătorie au fost înregistrate la serviciul stare civilă sector 4, pot solicita eliberarea certificatului respectiv şi prin împuternicit cu procură specială eliberată numai în vederea procurării certificatului de stare civilă solicitat, autentificată în România, de un notar public, iar în străinătate de oficiul consular român din statul de domiciliu sau reşedinţă sau la notar cu apostila convenţiei de la Haga ( titularii actelor aflați în situația prezentata mai sus care au împlinit vârsta de 14 ani vor da procura în nume propriu).

Eliberarea dovezilor de celibat

 • Dovezile de celibat se eliberează numai titularului actului în baza unei cereri şi a actului de identitate valabil, de la serviciul stare civila unde a fost înregistrată nașterea.
 • Cetăţenii romani ale căror acte de naştere au fost înregistrate la serviciul stare civilă a localității Popeşti-Leordeni, pot solicita eliberarea dovezii de celibat şi prin împuternicit cu procură specială eliberată numai în vederea procurării dovezii solicitate, autentificată în România, de un notar public, iar în străinătate de oficiul consular român din statul de domiciliu sau reşedinţă sau la notar cu apostila convenţiei de la Haga ( titularii actelor aflați în situația prezentata mai sus care au împlinit vârsta de 14 ani vor da procura în nume propriu).

Înregistrarea actelor de stare civilă încheiate în străinătate

    Cererea de transcriere a actelor de stare civilă ale cetăţenilor români, întocmite în străinătate, la autorităţile locale competente, se adresează primăriei localităţii în raza căreia îşi are domiciliul titularul actului, iar dacă nu au avut vreodată domiciliul în România, la S.P.C.E.P – Sector 1 București, care se va prezenta personal sau prin împuternicit cu procura speciala, cu următoarele acte:

Transcriere naştere

 • certificat / extras de naștere original – neapostilat / apostilat / supralegalizat;
 • copie;
 • traducere legalizata în limba română ( notar român / ambasadă);
 • copie certificat de naștere tata;
 • copie certificat de naștere mama;
 • copie certificat de căsătorie părinţi;
 • copie act de identitate tata ( CI / CIP / pașaport );
 • copie act de identitate mama ( CI / CIP / pașaport );
 • dovada cu ultimul domiciliu din România al părintelui care solicita – pentru cetățeni romăni cu domiciliul în străinătate;
 • copie dovadă desfacere căsătorie anterioara;
 • declarație cu domiciliul copilului;
 • acordul părintelui cetățean străin – pentru cetățeni moldoveni;
 • procura pentru transcrierea nașterii fiului / fiicei..............și obținerea certificatului de naștere romanesc + precizez ca domiciliul copilului va fi...............;
 • copie act de identitate procurator

Transcriere căsătorie

 • certificat / extras de căsătorie original – neapostilat / apostilat / supralegalizat;
 • copie;
 • traducere legalizată în limba română ( notar român / ambasadă);
 • copie certificat de naștere soț;
 • copie certificat de naștere soție;
 • copie act de identitate soț ( CI / CIP / pașaport );
 • copie act de identitate soție ( CI / CIP / pașaport );
 • dovada cu ultimul domiciliu din România– dacă soțul care solicita este cetățean român cu domiciliul în străinătate;
 • copie dovada desfacere căsătorie anterioară;
 • declarație cu numele purtat în căsătorie;
 • procura pentru transcrierea căsătoriei dintre............... și obținerea certificatului de căsătorie romanesc + precizez că numele purtat în căsătorie va fi: soțul................/ soția...................... ;
 • copie act de identitate procurator


Transcriere deces

 • certificat / extras de deces original – neapostilat / apostilat / supralegalizat;
 • copie;
 • traducere legalizată în limba română ( notar român / ambasadă);
 • copie certificat de naștere persoana decedată;
 • copie certificat de căsătorie persoana decedată;
 • copie dovada desfacere căsătorie anterioara;
 • copie act de identitate persoana decedata ( CI / CIP / pașaport );
 • dovada cu ultimul domiciliu din România – dacă persoana decedata este cetățean român cu domiciliul în străinătate;
 • procura pentru transcrierea decesului ............... și obținerea certificatului de deces românesc;
 • copie act de identitate procurator

Înscriere mențiuni ( căsătorie și divorț pe actul de naștere) – căsătoria și divorțul s-au produs în străinătate, iar actul de căsătorie nu s-a transcris în România.

 • certificat de căsătorie / sentință divorț - neapostilat / apostilat / supralegalizat;
 • copie;
 • traducere legalizată în limba română ( notar român / ambasadă);
 • certificat de naștere + copie;
 • declarație cu numele purtat în căsătorie;
 • declarație cu numele purtat după divorț;
 • investire cu formula executorie de la Tribunal – dacă sentința de divorț s-a pronunțat într-un stat ne-membru al Uniunii Europene;
 • procura pentru înscrierea căsătoriei și divorțului și obținere certificat de naștere cu mențiuni + precizez că numele purtat în căsătorie va fi....... / precizez ca numele după divorț va fi............;
 • copie act de identitate procurator.

Înscriere mențiuni (divorț pe actul de căsătorie)

 • sentința divorț - neapostilat / apostilat / supralegalizat;
 • copie;
 • traducere legalizată în limba română ( notar român / ambasadă);
 • certificat de naștere + copie;
 • certificat de căsătorie + copie;
 • declarație cu numele purtat după divorț;
 • investire cu formula executorie de la Tribunal– dacă sentința de divorț s-a pronunțat într-un stat ne-membru al Uniunii Europene;
 • procura pentru înscrierea divorțului și obținere certificat de căsătorie cu mențiune + precizez că numele purtat în căsătorie va fi....... / precizez ca numele după divorț va fi............;
 • copie act de identitate procurator

 Înscriere mențiuni (pe actul de deces)

 • certificat deces - neapostilat / apostilat / supralegalizat;
 • copie;
 • traducere legalizată în limba română ( notar român / ambasadă);
 • certificat de naștere + copie;
 • certificat de căsătorie + copie;
 • investire cu formula executorie de la Tribunal;
 • procura pentru înscrierea decesului și obținere certificat de naștere cu mențiuni sau certificat de căsătorie cu mențiune;
 • copie act de identitate procurator

Înscriere mențiuni ( căsătorie / divorț / deces / schimbare de nume)

 • document schimbare nume - neapostilat / apostilat / supralegalizat;
 • copie;
 • traducere legalizată în limba română ( notar român / ambasadă);
 • certificat de naștere + copie;
 • certificat de căsătorie + copie;
 • procura pentru înscrierea schimbării de nume și obținere certificat de naștere sau certificat de căsătorie cu noul nume;
 • copie act de identitate procurator

Actele necesare în vederea schimbării numelui de familie şi/sau a prenumelui

 • Extras din cererea de schimbare de nume, înregistrata și contrasemnata serviciul de stare civila de la domiciliu sau de la ultimul al cetățeanului roman cu domiciliul în străinătate – pentru publicarea în monitorul oficial;
 • Cerere tip completată de solicitant, cu domiciliul sau ultimul domiciliu pe teritoriul localității Popeşti-Leordeni care trebuie să se prezinte personal sau prin împuternicit cu procura speciala, autentificată în România, de un notar public, iar în străinătate de oficiul consular român din statul de domiciliu sau notar public străin ( pe care trebuie sa fie aplicata apostila conform convenției de la Haga);
 • Monitorul oficial în care a fost publicată schimbarea numelui;
 • Certificate de stare civilă originale şi copii legalizate;
 • Actul de identitate (carte de identitate sau, după caz pașaport) şi copia acestuia;
 • Declaraţia de consimțământ, autentificată de un notar public, al celuilalt soţ, în cazul schimbării numelui de familie comun, purtat în timpul căsătoriei;
 • Acte care să justifice cererea de schimbare a numelui de familie şi / sau a prenumelui;
 • Pentru toți minorii cererile privind publicarea în monitorul oficial și de schimbare a numelui de familie şi/sau a prenumelui se depun și se semnează de unul dintre părinţi, fiind necesar acordul dat în forma autentica a celuilalt părinte, iar pentru cei care au împlinit vârsta de 14 ani cererile vor fi semnate și de către aceștia;
 • Cazier judiciar şi fiscal;
 • Cetățenii romani cu domiciliul în străinătate vor prezenta în locul cazierului fiscal o declarație autentificata din care sa rezulte ca nu au datorii fata de statul roman, autentificată în România, de un notar public, iar în străinătate de oficiul consular român din statul de domiciliu sau notar public străin ( pe care trebuie sa fie aplicata apostila conform convenției de la Haga);
 • Cererea de schimbare a numelui de familie şi/sau a prenumelui privind pe cetăţeanul roman cu domiciliul în străinătate, se depune împreună cu actele prezentate mai sus, la primăria ultimului domiciliu avut în România, prezentând o dovadă în acest sens, eliberată de birourile de evidenta a persoanelor, iar dacă nu a avut niciodată domiciliu în România, la primăria sectorului 1 al municipiului București;
 • Cererile de schimbare a numelui pe cale administrativa privind persoanele fără cetățenie domiciliate în România se soluționează în aceleași condiții ca și ale cetățenilor români.

Eliberarea livretelor de familie

     Livretele de familie se eliberează la cererea scrisă a reprezentanţilor familiilor care au domiciliul în Popeşti-Leordeni, în baza următoarelor acte, după caz:

 • Actele de identitate ale părinţilor, originale şi copii;
 • Certificatele de naştere ale copiilor minori, originale şi copii şi actele de identitate ale copiilor minori care au vârsta peste 14 ani, originale şi copii;
 • Certificatul de căsătorie al părinţilor, original şi copie;
 • Certificatul de deces al unuia dintre soţi, original şi copie;
 • Hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, din care să rezulte cărui părinte au fost încredinţaţi copiii, original şi copie;
 • Documente care atestă modificarea relaţiilor de autoritate parentală, încredinţare sau plasament familial al copiilor şi, după caz, adopţia copiilor;
 • Reprezentantul familiei are obligația sa solicite personal serviciului de stare civilă al primăriei în a cărei raza teritoriala are domiciliul completarea livretului de familie pentru orice situație apăruta ulterior emiterii documentului( în baza unei cereri, act de identitate valabil, documentul original si xerocopia acestuia care atesta modificarea intervenita).

Divorț pe cale administrativă

 • Actele de identitate ale soților și copii ale acestora;
 • Certificatul de căsătorie și copie a acestuia;
 • Certificatele de naștere ale soților și copie ale acestora;
 • Livretul de familie;
 • Certificatele de naștere ale copiilor majori și copii ale acestora;
 • Taxă divorț pe cale administrativă*

* taxa este în valoare de 500 lei, sumă care se plătește la casieria din incinta Primăriei Popești-Leordeni (P-ta Sf. Maria, nr. 1).

    Actele se depun personal de către ambii soți la primăria care are în păstrare actul de căsătorie sau la primăria de la ultima locuința comuna a soților.
În a 30 a zi de la data depunerii dosarului se va completa declarația de stăruința de către ambii soți sau declarația de renunțare de către unul dintre soți.
În max. 5 zile de la data depunerii declarației de stăruința se eliberează certificatele de divorț soților.